• Τροποποίηση του Παραρτήματος IV του Π.δ. 56/2013: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2010 (L 276/33/20.10.2010) 'σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς' (Α106).

 

© 2017 Εθνική Επιτροπή για την ευζωία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Πολιτική Απορρήτου