• Π.Δ. 56/2013(ΦΕΚ 106 Α΄/30.04.2013): Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2010 (L 276/33/20.10.2010), “σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς”» (Α΄ 106),

© 2017 Εθνική Επιτροπή για την ευζωία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Πολιτική Απορρήτου