• Π.Δ. 86/2020(ΦΕΚ 199 Α΄/19.10.2020): Τροποποίηση του π.δ. 56/2013 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2010 (L 276/33/20.10.2010), “σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς”» (Α΄ 106), όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τον Kανονισμό (ΕΕ) 2019/1010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 170, 25.6.2019, σ. 115).

 

© 2017 Εθνική Επιτροπή για την ευζωία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Πολιτική Απορρήτου